KET for Schools

There are 2 products.
KET for Schools

Què és el KET (Key English Test) for Schools?

El KET for Schools és un certificat que prova a l’alumne que és capaç de fer servir l’anglès oral i escrit d’ús quotidià a nivell bàsic

Per què fer el KET for Schools?

• El KET for Schools està especialment dissenyat per adaptar-se als interessos dels alumnes, fa créixer la seva motivació per aprendre anglès.

• Com que es basa en temes i situacions familiars, el KET for Schools aporta confiança als alumnes per fer servir l’anglès.

• Aprovar el KET for Schools anima els alumnes per seguir amb altres exàmens.

• Una qualificació Cambridge ESOL és un avantatge per als alumnes. Les nostres qualificacions estan reconegudes per universitats, empreses i governs arreu del món.

KET o KET for Schools?

Hi ha dues versions del KET: el KET i el KET for Schools.

Les dues tenen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes de l’examen és idèntic. L’única diferència és que el contingut i els temes del KET for Schools s’han ideat especialment segons els interessos i les experiències dels alumnes.

Quin nivell és el KET for Schools?

El KET for Schools es correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a Llengües del Consell d'Europa (MECR) – reconegut internacionalment.

En el nivell A2, els alumnes poden:

• Entendre preguntes i instruccions simples

• Expressar opinions i necessitats simples

• Completar formularis i escriure cartes o postals breus i simples amb informació personal

La preparació per al KET for Schools t’aportarà aquests tipus d’habilitats pràctiques lingü.stiques.

Notes i resultats

Els exàmens de Cambridge ESOL premien les habilitats individuals dels alumnes.

Els candidats que aproven reben un certificat amb una de les dues notes possibles –Pass with Merit o Pass.

Els qui no aconsegueixen aprovar el nivell del KET (Consell d’Europa Nivell A2), però han demostrat que tenen el nivell inferior, reben un certificat per al nivell A1.

Només els alumnes que tenen un nivell inferior a l’A1 del Consell d’Europa reben un Fail.

 

De què consta el KET for Schools?

El KET for Schools consta de tres parts:

Comprensió i Expressió escrita: 1 h 10 min

Els candidats han de poder entendre informació senzilla escrita com cartells, fulletons, diaris i revistes. També han d'emplenar els espais buits en frases senzilles i escriure un missatge o una nota breu d’unes 25-35 paraules.

Comprensió Oral: 30 min

Els candidats han de demostrar la seva capacitat a l’hora d’entendre enunciats i altres materials orals quan parlen relativament poc a poc.

Expressió Oral: 10 min

Els candidats han de demostrar que poden participar en una conversa tot responent i fent preguntes senzilles. La prova oral la fan amb un altre candidat o en un grup de tres persones.

 

Suport per a professors i escoles

Podeu trobar recursos per a professors a la nostra pàgina web www.teachers.cambridgeesol.org/ts/

More
top