PET For schools

There are 4 products.
PET For schools

Què és el PET (Preliminary English Test) for Schools?

El PET for Schools és un certificat que prova que l’alumne és capaç de fer servir l’anglès oral i escrit d’ús quotidià a nivell intermedi.

 

Per què fer el PET for Schools?

• El PET for Schools està especialment dissenyat per adaptar-se als interessos dels alumnes i això fa créixer la seva motivació per aprendre anglès

• Com que es basa en temes i situacions familiars, el PET for Schools aporta confiança als alumnes per fer servir l’anglès.

• Aprovar el PET for Schools anima els alumnes per seguir amb altres exàmens.

• Una qualificació Cambridge ESOL és un avantatge per als alumnes. Les nostres qualificacions estan reconegudes per universitats, empreses i governs arreu del món.

 

PET o PET for Schools?

Hi ha dues versions del PET: el PET i el PET for Schools. Les dues tenen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes de l’examen és idèntic. L’única diferència és que el contingut i els temes del PET for Schools s’ha ideat especialment segons els interessos i les experiències dels alumnes.

 

Notes i resultats

Els exàmens de Cambridge ESOL premien les habilitats individuals dels alumnes.

Els candidats que aproven reben un certificat amb una de les dues notes possibles –Pass with Merit o Pass.

Els qui no aconsegueixen aprovar el nivell del PET (Consell d’Europa Nivell B1), però han demostrat que tenen el nivell inferior, reben un certificat per al nivell A2.

Només els alumnes que tenen un nivell inferior a l’A2 del Consell d’Europa reben un Fail.

 

De què consta el PET for Schools?

El PET for Schools consta de tres parts:

Comprensió i Expressió escrita: 1h 30 min

Els candidats han de poder llegir textos com cartells, diaris i revistes i entendre els punts principals. Hauran de demostrar que poden fer servir vocabulari i estructures completant exercicis de redacció d’un missatge curt, una història o una carta d’unes 100 paraules.

Comprensió Oral: 30 min (aprox.)

Han de demostrar que poden entendre el significat de diversos tipus de converses enregistrades, que inclouen anuncis, entrevistes i debats sobre la vida diària. També han de poder entendre les actituds i les intencions dels parlants.

Expressió Oral: 12 min

Els candidats participen en una conversa, fent preguntes i responent-ne, i parlant lliurement de les coses que els agraden i de les que no. Aquesta part la fan amb un alter candidat o en un grup de tres persones.

 

Quin nivell és el PET for Schools?

El PET for Schools es correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a Llengües del Consell d'Europa (MECR) – reconegut internacionalment.

En el nivell B1, el alumnes poden:

• Entendre els punts principals d’instruccions o enunciats simples.

• Entendre instruccions sobre les classes i els deures que posa el professor.

• Fer preguntes senzilles i participar en converses a l’escola i en entorns acadèmics.

• Escriure una descripció d’un esdeveniment, com per exemple un viatge amb l’escola.

La preparació per al PET for Schools aportarà als alumnes aquests tipus d’habilitats lingüístiques.

 

Suport per a professors i escoles

Podeu trobar recursos per a professors a la pàgina web www.teachers.cambridgeesol.org

More
top